Opis - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opis

O szkole

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
56-500 Syców
tel. 62 785 1388
e-mail: spstradomia64@op.pl
www:
www.spstradomia.eu
Dyrektor: Anna Kaminska


Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej jest niewielką, kameralną placówką, położoną na wsi w sąsiedztwie terenów zielonych, w pobliżu zalewu i Arboretum Leśnego.
Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi (sale lekcyjne dla klas I-III posiadają części: edukacyjną wyposażoną w tablicę i stoliki oraz rekreacyjną z przestrzenią do zabawy. Szkoła dysponuje również kuchnią z zapleczem i stołówką gdzie dzieci korzystają z herbat i obiadów. Dodatkowym atutem jest posiadanie dużej sali gimnastycznej, boiska oraz „zielonej sali”. Atrakcyjność zajęć prowadzonych przez nauczycieli wzbogacana jest możliwością korzystania przez uczniów z pracowni komputerowej, pracowni multimedialnej ICIM oraz tablicy interaktywnej pozyskanej w ramach realizowanych ptojektów. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, W budynku mieści się również biblioteka publiczna z której korzystają uczniowie oraz mieszkańcy Stradomi W.
Do szkoły uczęszczają dzieci ze Stradomi oraz Gaszowic. W ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania prowadzone są także zajęcia dla dzieci trzy – czteroletnich. Po zakończonych zajęciach uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz uczniowie ze Stradomi Wierzchniej wymagający opieki aktywnie i twórczo spędzają czas na świetlicy szkolnej. Dzieci z Gaszowic dowożone są pod opieką nauczyciela.
W latach 2010 – 2013 przeprowadzono IV etapy termomodernizacji budynku szkoły : wymieniono dach, rynny, instalację odgromową, okna, docieplono cały budynek, wykonano elewację, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, pomalowano salę gimnastyczną. Wszystkie pomieszczenia w szkole zostały pomalowane w ramach środków pozyskanych od sponsorów oraz środków budżetowych.
W szkole pracuje 13 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno – obsługowych.Wszyscy nauczyciele stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych, 1 stażysta, 1 bez stopnia awansu.


Główne cele pracy szkoły:

 • szerzenie wiedzy związanej z bezpieczeństwem i ekologią,

 • podniesienie i poprawa efektów kształcenia,

 • wychowanie do poszanowania praw człowieka,

 • rozwijanie samorządności uczniów, kształtowanie poczucia więzi ze szkołą, integracja społeczności uczniowskiej wokół realizacji głównych zadań szkoły,

 • integracja społeczności szkolnej oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.


Plan pracy SP w Stradomi Wierzchniej zakłada realizację najważniejszych przedsięwzięć, takich jak:


 • szerzenie świadomości związanej z bezpieczeństwem , ekologią i zdrowiem,

 • kontynuacja realizacji projektu unijnego „Mała szkoła duża szansa”, „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego"

 • organizacja imprez środowiskowych: Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem rodziców, Dzień Świętego Marcina, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Ojca, Festyn Rodzinny.

 • wieczornica poświęcona historii regionu,

 • organizowanie Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Plastycznego dla szkół i przedszkoli miasta i gminy Syców oraz gmin sąsiednich,

 • uczestnictwo w programach i akcjach profilaktycznych, edukacyjnych, charytatywnych

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, promowanie ucznia zdolnego, dostosowanie wymagań programowych do możliwości każdego ucznia.


Ważniejsze wydarzenia i sukcesy szkoły:


W roku szkolnym 2012/2013 na zaproszenie Rzecznika Praw Ucznia naszą szkołę gościnnie odwiedzili: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, superniania – pani Dorota Zawadzka, legenda Solidarności pani Henryka Krzywonos - Strycharska oraz Mistrz Europy w wadze junior ciężkiej w boksie Mateusz Masternak. Dwukrotnie otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Szkoła posiada także Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój.

 • Gminne zawody tenisa stołowego chłopców i dziewcząt w tenisie stołowym – I miejsce,

 • I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Dziadowej Kłodzie.

 • I miejsce w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

 • I i II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Zdrowy jak ryba”

 • Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Ekologicznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Syców „Las w obiektywie”

 • Gminne igrzyska w mini siatkowce „czwórek” chłopców – II miejsce

 • Gminne igrzyska w mini siatkówce „czwórek” dziewcząt – I miejsce

 • Powiatowy turniej tenisa w Międzyborzu (dziewczęta)– IV miejsce


Zespoły przedmiotowe działające w szkole

Zespół edukacji wczesnoszkolnej
Zespół humanistyczny
Zespół matematyczno – przyrodniczy
Zespół wychowawczy
Zespół ds. bezpieczeństwa
Zespół ds. wspierania uzdolnień
Zespół ds. promocji zdrowia
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
Zespół ds. współpracy ze środowiskiem
Zespół ds. ekologii
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Realizacja projektów unijnych

Zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego „Mała szkoła duża szansa”


1. Zajęcia logopedyczne.
2. Polubić matematykę – zajęcia rozwijające
3. Koło plastyczne – zajęcia rozwijające
4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
5. Poznaję swój kraj- zajęcia rozwijające z przyrody
6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody
7. Zajęcia z języka niemieckiego - rozwijające
8. Zajęcia z języka polskiego dla dzieci z trudnościami w nauce
9. Zajęcia sportowe - rozwijające
10. Bawię się i gram słowem – zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne


Projekt ekologiczny "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego"


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej biorą udział w projekcie pt.: "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększanie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Nastąpi również modernizacja, organizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Projekt powiązany jest z ideą edukacji ekologicznej, która ma na celu ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postepowania z odpadami. W klasach I - III przeprowadzono zajęcia pt. "Mój wpływ na środowisko lokalne", natomiast w klasach IV - VI zajęcia pt. "Kształtowanie zachowań ekologicznych - nauka pozytywnych nawyków.

Projekty szkolne:


 • Projekt edukacyjno – wychowawczy „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”

 • Projekt ekologiczny – „Nasi uczniowie architektami zieleni”

 • Projekt edukacyjno – wychowawczy – „Marzec miesiącem Bezpieczeństwa”.


Programy rządowe i ministerialne.

Program „Szklanka Mleka”


Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szklanka mleka”. W ramach tego programu uczniowie klas 0-VI otrzymują bezpłatnie mleko białe lub za drobną dopłatą mleko smakowe lub jogurt. Mleko jest dostarczane przez Firmę Handlowo- Usługową „Michalinka” w Namysłowie. Program ten jest prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Program „Owoce w szkole”


Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej uczestniczy w ogólnopolskim programie „Owoce w szkole”. W ramach tego programu uczniowie klas I-III otrzymują 3 razy w tygodniu porcje owoców i warzyw dostarczane przez Firmę Handlowo - Usługową „Michalinka” w Namysłowie. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne. Program ten jest prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wyprawka szkolna


Do zadań szkoły należy działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze działania służą kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie. Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Poprzez tego typu działania pragniemy umożliwić pokonywanie barier uczniom wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Przydzielamy świadczenia w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”. Informujemy rodziców o możliwości korzystania ze stypendium szkolnego – pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne. Analizując sytuację rodzinną wychowanków organizujemy najuboższym pomoc MGOPS w postaci dotacji do posiłków szkolnych oraz do szkolnych wycieczek edukacyjnych. W wyjątkowych sytuacjach organizujemy pomoc wewnątrzszkolną.

Stołówka szkolna.


Szkola oferuje uczniom smaczne i zdrowe obiady jednodaniowe oraz herbaty. Uczniowie korzystają także z refundacji z MGOPS w Sycowie i Dziadowej Kłodzie.

Świetlica szkolna.


Świetlica pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudny (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Inna oferta szkoły.


Zajęcia prowadzone w ramach karty nauczyciela

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach IV-VI uczęszczają dzieci z trudnościami w nauce szkolnej. Za pomocą środków dydaktycznych i wychowawczych stopniowo eliminowane są niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje. Program zakłada diagnozę ucznia, usprawnianie działalności funkcji zaburzonych , wdrażanie do systematycznej pracy, pomoc w wyrównywaniu braków wiedzy szkolnej oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki .
2. Klub Miłośników Stradomi
Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie świadomości regionalnej, rozbudzanie zainteresowań przeszłością Małej Ojczyzny, kształtowanie umiejętności poszukiwania źródeł historycznych na temat wiedzy o Małej Ojczyźnie, kształtowanie postaw społeczno – wychowawczych.
3. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla kl. IV- V
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas IV – V, którzy słabo radzą sobie z przyswojeniem materiału na poziomie podstawowym. Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu umiejętności uczniów na poziomie podstawowym w zakresie sprawności mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania.
4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – II
Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas I –II. Celem zajęć jest podnoszenie poziomu analizy i syntezy wzrokowej, usprawnianie funkcji analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
5. Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzaniu dla kl. VI
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu po VI klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji oraz zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego.
6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla kl. IV - VI
Celem zajęć jest wyrównywanie umiejętności i utrwalanie na bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
7. Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu dla kl. VI
Celem ogólnym zajęć jest doskonalenie czytania ze zrozumieniem, bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych formach wypowiedzi, kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi, wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, ćwiczenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce, rozwiązywanie testów przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego.
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla kl. IV – VI
Celem ogólnym zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim, wzmacnianie u uczniów poczucia ich własnej wartości, uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji, bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami.
9. Zajęcia dodatkowe z przyrody dla kl. VI
Celem zajęć jest wyrównanie braków wynikających z podstawy programowej nauczania przyrody, pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów w trakcie całego roku szkolnego, rozwiązywanie testów (zagadnienia przyrodnicze) przygotowujących do sprawdzianu po klasie VI.
10. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. I – III
Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych, usprawnianie funkcji językowych
11. Koło plastyczne
Głównym celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, rozwijanie pomysłowości, oryginalności podczas wykonywania prac, a przede wszystkim wiary we własne siły.
12. Koło wokalno – muzyczne dla kl. IV – VI
Nadrzędnym celem zajęć jest pobudzenie oraz rozwój u dzieci i młodzieży aktywności
i wrażliwości muzycznej, poszerzenie zainteresowań związanych z muzyką.
13. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „W drodze do Emaus”
Celem zajęć jest integracja uczniów, kształtowanie postaw społeczno – moralnych.
14. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. III
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy na lekcjach, usprawnianie w jak największym stopniu zaburzonych funkcji wyrównywanie zaległości spowodowanych opóźnieniami rozwojowymi.
Dodatkowo w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie. Zajęcia rewalidacyjne mają wyrównać zaniedbania pedagogiczne oraz wynikające z nich braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia usuwać wady i zaburzenia mowy, rozwijać procesy poznawcze, usprawniać koordynację ruchową oraz usuwać trudności w czytaniu, pisaniu i rachowaniu. Zajęcia te dodatkowo eliminują wady postawy, a poprzez psychoterapię łagodzą i usuwają zaburzenia emocjonalno-uczuciowe.


Ponadto szkoła oferuje uczniom
- zajęcia karate
- zajęcia taneczne
- język angielski
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia dla 3-4 latków

Promocja zdrowia

Główne zadania podejmowane w ramach „Promocji Zdrowia” to:
• przystąpienie do programów edukacyjnych i profilaktycznych:
- „Mam kota na punkcie mleka”,
- WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”,
- „Szklanka mleka”,
- „Owoce i warzywa w szkole”,
• udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• organizowanie wyjazdów i wycieczek turystyczno – rekreacyjnych,
• udział w promowaniu aktywności fizycznej poprzez zabawy sportowe popołudniowe z udziałem rodziców i dzieci pod hasłem „ Baw się zdrowo na wesoło”, oraz szkół promujących zdrowie,
• współpraca z publicznym Ośrodkiem Zdrowia – oddział w Stradomi Wierzchniej, organizowanie pogadanek z udziałem pielęgniarki środowiskowej,
• organizowanie obchodów „Dnia Zdrowia”
• ubieganie się przez szkołę o uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej w ustanowieniu rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej
Udział szkoły w akcjach charytatywnych : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Paczki dla Rodaków na Ukrainie i Białruś, Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, Góra Grosza, zbiórka nakrętek.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

„Szkoła otwarta, to dziś szkoła pracująca przy podniesionej kurtynie, czyli szeroko współpracująca.”
Jednym z zadań naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w procesie nabywania wiedzy o świecie, o samym sobie, wprowadzenie dziecka w złożoność świata, uświadomienie mu miejsca współczesnego człowieka w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym. Zadanie to jest nierozerwalne z wychowaniem. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy ze środowiskiem lokalnym.


Współpraca szkoły z rodzicami. Szkoła współpracuje z rodzicami, bo:


• istnieje wspólny cel - rodzicom i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka,
• rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, przekonania i zachowania - szkoła dopełnia działanie domu,
• szkoła pomaga rodzicom w ich kłopotach wychowawczych,
• oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania,
• wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może korzystać.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca z Radą Rodziców

 • Opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki opracowanego przez Radę Pedagogiczną

 • występowanie do dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,

 • podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy szkoły,

 • pomoc w kultywowaniu tradycji i organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych (zabawa karnawałowa, jasełka, festyn rodzinny)

 • podejmowanie inicjatyw dotyczących życia szkoły i ich opiniowanie,

 • wspieranie działalności wychowawczej,

 • opiniowanie dokumentów regulujących prace szkoły (programy nauczania, zestawy podręczników, projekt budżetu, zmiany w statucie oraz WSO)


Współpraca z Ośrodkiem Opieki Zdrowotnej w Stradomi


 • kontrolowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej,

 • kwalifikowanie dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,

 • zapraszanie pielęgniarki, omawianie spraw związanych z higieną ciała,

 • kontrola higieny uczniów,


Współpraca z Policją


 • nadzorowanie i kontrola umiejętności praktycznych uczniów w ramach przygotowania do uzyskania karty rowerowej,

 • poznanie zagrożeń cywilizacyjnych i nabycie umiejętności właściwego zachowywania się,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • pogadanki o bezpieczeństwie przed wszystkimi dłuższymi przerwami w szkole, tj. przed przerwą świąteczną, przed feriami zimowymi, przed wakacjami,

 • pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy I rozpoczynających I etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego,

 • pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy IV, którzy rozpoczynają II etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego,

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed wycieczkami szkolnymi – kontrola przewoźnika,


Współpraca z mediami


 • Realizowanie zadań konkursowych,

 • Zbiórka surowców wtórnych.


Współpraca z władzami lokalnymi: Sołtysem, Radą Sołecką, Radnym


 • Udział uczniów naszej szkoły w różnych uroczystościach organizowanych prze środowisko lokalne (dożynki, festyny)

                                    
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną

 • Organizowanie spotkań ze strażakami,

 • Prezentowanie sprzętu strażackiego,

 • Organizowanie próbnej ewakuacji z budynku szkolnego.


Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagogiem oraz logopedą


 • diagnozowanie uczniów z problemami w nauce,

 • pomoc w rozpoznawaniu kłopotów wychowawczych,

 • organizowanie zajęć integracyjnych,

 • pogadanki dla uczniów i rodziców,

 • praca z uczniem zdolnym


Współpraca z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli


 • Udział nauczycieli w warsztatach, kursach, konsultacjach, radach szkoleniowych

 • Studia podyplomowe


Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką w Stradomi Wierzchniej


 • Udział uczniów w uroczystościach kościelnych,

 • Udział uczniów oraz nauczycieli w rekolekcjach parafialnych.


Źródło: http://www.sycow.pl/pl/402/0/szkola-podstawowa-w-stradomi-wierzchniej.html


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego