Samorząd Uczniowski - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd Uczniowski

O szkole

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej:
Przewodnicząca:
Maja Strug
Zastępca: Hanna Grieger
Skarbnik: Zofia Białek
Sekretarz : Amelia Karbarz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Pani Aneta Marcinowska
Pan Michał Kaschytza

Do głównych celów działalności SU należą:
a.    promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;
b.    przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i  potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;
c.    zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;
d.   promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
e.    organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;
f.     upowszechnianie czytelnictwa;
g.    promowanie zdrowego stylu życia;
h.    organizowanie działań z zakresu wolontariatu.PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego